Simple60 - RazKi

Simple60 - RazKi

  • $26.99


RazKi Flavor Profile

RazKi 60ML E-Juice is a raspberry kiwi flavor.

Simple60 Line VG/PG Ratio

VG 70% / PG 30%